PROW 2014-2020 – Jak dostać zwrot za zakup programu dla rolników?

Prawie 40 proc. budżetu Unii Europejskiej przeznacza się na rolnictwo. W Polsce w 2018 roku o dopłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wnioskowało ponad 1,3 mln rolników, na co łącznie wydano ok. 14 mld zł. ARiMR również w tym roku prowadzi nabory na dopłaty. Zastanawiasz się na zakupem programu dla rolników? Zobacz jakie masz możliwości rozliczenia zakupu w ramach kosztu kwalifikowanego.

Przemysł spożywczy jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu na świecie. Populacja ludzi na ziemi osiągnęła już 7,5 miliarda, a do 2050 roku ma osiągnąć 9 mld! Oznacza to, że wydajność produkcji żywności musi wzrosnąć o 60% żeby wszyscy ludzie na Ziemi mieli jedzenie – jak podaje Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa.

Unia Europejska chcąc temu zaradzić wprowadza wiele nowych przepisów i praktyk do sektora rolniczego. Celem jest zwiększyć wydajność produkcji rolnej, wyrównać zróżnicowane rynki w Europie i zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe dla europejczyków. Jednym z programów, które mają pomóc w osiągnięciu tych założeń jest Wspólna Polityka Rolna UE.

Działania w ramach WPR Unii Europejskiej są dzielone między: dopłaty bezpośrednich, które stanowią aż 70% całego budżetu, wspieranie rynków np. w przypadku klęsk żywiołowych ok. 10% budżetu oraz rozwojem obszarów wiejskich, na co Unia poświęca około 20% budżetu.

Więcej o płatnościach bezpośrednich pisaliśmy tutaj.

W Polsce programem który spełnia powyższe cele jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  Pomoc finansowa ma na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych w ramach poddziałań: Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne i inne.

Wypłaty w ramach PROW 2014-2020

Kiedy w 2017 roku ARiMR przeprowadziła 63 nabory wniosków o dofinansowania dla rolników, łącznie przyznano ok. 9 mld zł do rąk 1,27 mln rolników. Rok później, w 2018 roku liczba wnioskujących rolników nieznacznie wzrosła do 1,33 mln, jednak wypłata w ramach pomocy finansowej urosła do ok. 14 mld zł. Od startu programu PROW w 2014 roku agencja wypłaciła 1,65 mld zł czyli aż 65% z 2,5 mld zł do dyspozycji w ramach płatności obszarowych.

W 2019 roku zaplanowanych jest łącznie 10 naborów na dopłaty dla rolników w następujących obszarach:

Obszar A – Rozwój produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie to 900 tys. zł

Obszar B – Rozwój produkcji mleka krowiego – maksymalne dofinansowanie to 500 tys. zł

Obszar C – Rozwój produkcji bydła mięsnego – maksymalne dofinansowanie to 500 tys. zł

Obszar D – w 2019 roku ARiMR nie planuje naboru dla tego obszaru
*Racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzanie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obejmuje zakup maszyn i urządzeń oraz budowa/rozbudowa/modernizacja budynków)

Dotychczas, wśród możliwości dofinansowania był również zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności rolniczej. Choć w bieżącym roku na obszar D nie zostaje przeprowadzony nabór, to zakup oprogramowania dla gospodarstw rolnych w ramach kosztów kwalifikowanych nadal może być możliwy.

Wiceminister Ryszard Zarudzki podczas konferencji prasowej wspomniał, że nabory w ramach innych działań mają pomóc spełnić podobne cele. Podczas naboru wniosków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” w obszarach a,b,c istnieje możliwość zakupu maszyn i urządzeń do gospodarstwa, trzeba jedynie wykazać powiązanie z celem głównym działania – zapewniał wiceminister.

 

Wypróbuj eAgronom przez 7 dni za darmo

 

Możliwości wliczenia zakup programu dla rolników w koszty kwalifikowane

Podczas konsultacji z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, udzielono nam informacji, że wliczenie kosztów na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem nadal może być możliwe w ramach pewnych poddziałań. Inwestycje mogą zostać uznane w ramach kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że składający wniosek rolnik przedstawi dowiedzie użyteczności i potrzeby takiego zakupu. Wszystkie wnioski są rozpatrywane indywidualnie. Mimo to, doradzamy dodatkową konsultację z odpowiednimi organami przed wliczeniem takiego zakupu!

Program dla rolników eAgronom można zakupić w pakiecie z tabletami. Możliwości wliczenia zakupu jako koszt kwalifikowany w ramach programu PROW 2014-2020 w ramach poddziałań:

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych

Poddziałanie związane ze “Wsparciem inwestycji w gospodarstwach rolnych”.

W ramach tego poddziałania zakwalifikowanie zakupu sprzętu oraz programu dla rolników może być możliwe w ramach inwestycji związanych z:

racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników

Pomoc jest przyznawana, jeżeli w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, planuje się prowadzenie działalności w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcji warzywniczej, roślin ozdobnych lub grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcji zwierzęcej typu przemysłowo-fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

W ramach tego poddziałania zakwalifikowanie zakupu sprzętu oraz programu dla rolników może być możliwe w ramach:

  • zakupu wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia (niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa w zakresie podanym wyżej)

Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

Jest to poddziałanie zaliczane do operacji typu: Restrukturyzacja małych gospodarstw. Oznacza to, że rolnik jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego o powierzchni min. 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej o wartości max. 10 tys. euro. Rolnik prowadzi gospodarstwo w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek, a działalność rolnicza dotyczy produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

W ramach tego poddziałania zakwalifikowanie zakupu sprzętu oraz programu dla rolników może być możliwe w ramach inwestycji związanych z:

  • restrukturyzacją gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, polegającej na:

– realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa;

  • która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa:

– do co najmniej 10 tys. euro,

– co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;

– w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Harmonogram PROW 2014-2020 na 2019 rok:

Luty Marzec Kwiecień Maj
Restrukturyzacja małych gospodarstw” bez ASF Modernizacja gospodarstw rolnych”

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” Premie dla młodych rolników”

Restrukturyzacja małych gospodarstw” bez ASF

Czerwiec Wrzesień Październik Listopad
Restrukturyzacja małych gospodarstw” z ASF Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” Inwestycje na obszarach Natura 2000”

 

Wypróbuj eAgronom za darmo przez 7 dni


Dołącz do newslettera i bądź zawsze na bieżąco!