Ekoschematy – na co powinni zwrócić uwagę rolnicy? cz. 2

Kontynuujemy naszą przygodę z ekoschematami, które zrewolucjonizowały WPR na lata 2023-2027. Przedstawiamy kolejne opcje, które wzbudziły nasze szczególne zainteresowanie i które mogą być pomocne dla rolników. Przypominamy jednak, że podawana kwota zależy od ilości wnioskujących na dany ekoschemat – im więcej aplikacji na ten sam ekoschemat, tym przyznana kwota może być mniejsza. Dlatego warto zastanowić się nad takimi ekoschematami, które nie są stosowane tak powszechnie. Sprawdźcie ekoschematy by już teraz można przygotować gospodarstwo pod przyszłoroczne praktyki.

climate change agriculture

Biologiczna ochrona upraw

Wymagania:

Interwencja polega na zastosowaniu na określonej uprawie zabiegu z wykorzystaniem biologicznej ochrony roślin przy użyciu preparatów mikrobiologicznych (tj. zawierających grzyby, bakterie, wirusy).
Wsparciem będą objęte te uprawy, dla których zostały zarejestrowane środki ochrony roślin oparte na mikroorganizmach. Stosowanie tych środków musi być zgodne z ich etykietą. Celem interwencji jest ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin, co będzie miało pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej i zmniejszy depozycję chemicznych środków ochrony roślin do środowiska.
Wsparcie przyczyni się do złagodzenia trudności występujących przy produkcji roślinnej chronionej biologicznie.

Kwota wsparcia:

Szacowana stawka: 89,89 Euro/ha
W przypadku większego zainteresowania ekoschematem, faktyczna wypłacona stawka może być niższa.
W przypadku realizacji co najmniej dwóch ekoschematów na tej samej powierzchni (działce), płatność w pełnej stawce będzie przyznana za jeden ekoschemat o najwyższej stawce, a stawki w odniesieniu do kolejnych ekoschematów na tej samej powierzchni będą proporcjonalnie zmniejszane.

Rolnictwo ekologiczne

Celem interwencji jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w prawodawstwie unijnym i krajowym.

Wsparciem w ramach interwencji objęte są powierzchnie w ramach następujących grup upraw: rolnicze, warzywne, zielarskie, sadownicze podstawowe, jagodowe, sadownicze ekstensywne, paszowe oraz TUZ, prowadzone zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Ponadto, małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi o powierzchni UR nie większej niż 10 ha mogą otrzymać wsparcie w ramach interwencji na uproszczonych zasadach – płatność do hektara w jednakowej wysokości niezależnie od grupy upraw.

W ramach interwencji rolnicy mogą również otrzymać do każdego hektara zgłoszonego do płatności ekologicznych dodatkową premię za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej (zarówno w przypadku płatności ekologicznych do powierzchni ww. grup upraw, jak i w przypadku małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi).

Sprawdź najbardziej zaawansowany Program Węglowy dla rolników w Polsce!

Rolnictwo węglowe na wyciągnięcie ręki – oblicz swoje kredyty węglowe

Opis wymagań w ramach zobowiązań objętych ekoschematem

Wymagania:

-Obowiązek produkcji ekologicznej i odpowiednie przeznaczenie zbioru.
-Uprawa gatunków roślin określonych na poziomie przepisów krajowych.
-Posiadanie zwierząt – w przypadku płatności do upraw paszowych na gruntach ornych oraz do trwałych użytków zielonych.
-Posiadanie zwierząt w obsadzie 0,5-1,5 DJP na każdy hektar UR – w przypadku premii za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej.
-Zachowanie trwałych użytków zielonych (nie dotyczy pakietu Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi w przypadku TUZ innych niż cenne przyrodniczo).
-Ukończenie szkolenia z zakresu systemu rolnictwa ekologicznego i zasad realizacji interwencji – w przypadku rolnika, który nie realizował działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020.
-W przypadku podstawowych upraw sadowniczych, ekstensywnych upraw sadowniczych oraz upraw jagodowych:

 1. Uprawa gatunków w okresie owocowania, a w przypadku upraw niebędących w okresie owocowania – potwierdzenie, że do założenia tych upraw wykorzystano materiał nasadzeniowy odpowiedniej jakości.
 2. Utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin z tolerancją do 10%.
 3. Coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych.

Kwota wsparcia:

Szacowane stawki płatności w przypadku w poszczególnych grup upraw:

-Upraw rolniczych: 381,35 EUR/ha – w okresie konwersji; 353,03 EUR/ha – po okresie konwersji
-Upraw warzywnych: 678,88 EUR/ha – w okresie konwersji; 537,30 EUR/ha – po okresie konwersji
-Upraw zielarskich: 417,08 EUR/ha – w okresie konwersji/po okresie konwersji -Podstawowych upraw sadowniczych: 697,75 EUR/ha – w okresie konwersji; 440,67 EUR/ha – po okresie konwersji
-Upraw jagodowych: 560,67 EUR/ha – w okresie konwersji; 497,30 EUR/ha – po okresie konwersji
-Ekstensywnych upraw sadowniczych: 297,98 EUR/ha – w okresie konwersji/po okresie konwersji
-Upraw paszowych na gruntach ornych: 368,09 EUR/ha – w okresie konwersji; 337,98 EUR/ha – po okresie konwersji
-Trwałych użytków zielonych: 234,38 EUR/ha – w okresie konwersji/po okresie konwersji innych płatności niż do grup upraw:
-Małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi – 368,54 EUR/ha
-Premii za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą – 128,76 EUR/ha

Premie zalesieniowe i pielęgnacyjne

Beneficjenci realizują zobowiązania dotyczące utrzymania i pielęgnacji zalesień:

 1. wykonanych w ramach interwencji pt. Zalesianie gruntów rolnych wdrażanej w ramachart. 73 rozporządzenia o Planach Strategicznych WPR oraz
 2. powstałych na gruntach innych niż rolne w wyniku sukcesji naturalnej

i w związku z tym otrzymują:

 • przez 5 lat – premię pielęgnacyjną, która rekompensuje poniesione dodatkowe koszty prac pielęgnacyjnych w nowo założonych uprawach leśnych oraz na gruntach zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej;
 • przez 5 lat – premię zalesieniową do gruntów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej, która rekompensuje utracony dochód wynikający z podjętego zobowiązania do utrzymania tego zalesienia;
 • przez 12 lat – premię zalesieniową do zalesionych gruntów rolnych, która rekompensuje utracony dochód z działalności rolniczej. Utrzymanie 12 letniego okresu wypłaty premii zalesieniowej (analogicznego jak w PROW 2014 – 2020) stanowić będzie zachętę do długotrwałego utrzymania lasu, a w konsekwencji realizacji celów klimatycznych i środowiskowych, w tym przede wszystkim sekwestracji dwutlenku węgla, zatrzymywania wody w profilu glebowym oraz zwiększenia różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich.

Dzięki tej pomocy realizowany będzie cel główny zalesień, czyli sekwestracja dwutlenku węgla, jak również funkcje towarzyszące, jakimi są ochrona gleb i wód. W szczególności utrzymanie zalesień na gruntach erozyjnych i na stokach przyczyni się do zatrzymywania wody w profilu glebowym oraz warstwie wodonośnej, co wpływać będzie zarówno na jakość wód podziemnych (poprzez filtrowanie zanieczyszczeń i ograniczanie ich rozprzestrzeniania się), jak również łagodzenie wezbrań na obszarach o dużych spadkach terenu, na których występują gleby mało przepuszczalne.

Interwencja sprzyja zachowaniu ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych. Interwencja ma komplementarny (uzupełniający) charakter z interwencją Zalesianie
gruntów rolnych, ponieważ umożliwia utrzymanie i pielęgnację zalesień założonych na gruntach rolnych. Jednocześnie jest komplementarna z płatnościami bezpośrednimi w ramach I filaru WPR, ponieważ obszary objęte premią zalesieniową i pielęgnacyjną będą mogły zostać objęte jednolitą płatnością obszarową, o ile zapewniły rolnikowi prawo do płatności w 2008 r. w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej.

Ekoschematy – na co powinni zwrócić uwagę rolnicy? cz. 1

Kwota wsparcia:

Pomoc w formie ryczałtu obejmuje:

 • premię pielęgnacyjną – wypłacaną przez 5 lat, w wysokości od ok. 900 do 1 500 zł/ha rocznie – stawki zróżnicowane zostały w zależności od nachylenia terenu oraz wykorzystania sukcesji naturalnej,
  • premię zalesieniową – wypłacaną przez 5 lat dla gruntów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej oraz 12 lat dla zalesionych gruntów rolnych, w wysokości 1 438 zł/ha rocznie.

Uwagi do kwot wsparcia:

W przypadku większego zainteresowania ekoschematem, faktyczna wypłacona stawka może być niższa. W przypadku realizacji co najmniej dwóch ekoschematów na tej samej powierzchni (działce), płatność w pełnej stawce będzie przyznana za jeden ekoschemat o najwyższej stawce, a stawki w odniesieniu do kolejnych ekoschematów na tej samej powierzchni będą proporcjonalnie zmniejszane.

Warunki kwalifikacji:

 • Beneficjent jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi działalność rolniczą
 • Minimalne wymagania: kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, jest nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich, która może zostać im wypłacona wynosi co najmniej 200,00 euro. 3. Działka deklarowana do wsparcia o minimalnej powierzchni 0,1 ha, musi być położona na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami

Literatura:

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

The new common agricultural policy: 2023-27

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27_en


Dołącz do newslettera i bądź zawsze na bieżąco!