Dopłaty bezpośrednie i młody rolnik 2021. Jak otrzymać premię i na co zwrócić uwagę?

Kolejny raz Unia Europejska nie przyjęła budżetu na nowy okres planowania (2021-27). W związku z tym, w roku 2021  dotacje będą płynąć w ramach budżetu przeznaczonego na lata 2014-20. Polska ma jeszcze pieniądze do wykorzystania z poprzedniej siedmiolatki ponieważ do listopada 2019 zawarto umowy i wydano decyzje 60,37 proc. dostępnego limitu. Płatności zrealizowano natomiast na 39,91 proc. Zatem, z puli 58 279 505 528,65 zł. pozostały jeszcze pieniądze na kolejny rok składania wniosków.

Istotne jest również to, że rolnicy będą mieli więcej czasu na zrealizowanie biznesplanu. Ostatecznie złożenie wniosku o płatność drugiej raty pomocy wydłużono do 31 sierpnia 2025 r.

„Premie dla młodych rolników” jeszcze w lutym 2021 r.

W związku z tym, że Polska nie wykorzystała całego limitu budżetowego z PROW jeszcze w 2021 roku nadal można starać się o premie dla młodych rolników. Zgodnie z Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 wnioski o premie w poddziałanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” typ operacji „Premie dla młodych rolników” będzie można składać w lutym 2021.

Jest to pomoc związana z rozpoczynaniem prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym.

Jakie wsparcie można otrzymać?

Premię w wysokości 150 tys. zł wypłaca się w ratach:

 • I rata – 80% kwoty pomocy,
 • II rata – 20% kwoty pomocy.

Pierwsza rata będzie wypłacana po spełnieniu przez beneficjenta, w okresie  9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem dopełnienia których została wydana ww. decyzja. Druga rata będzie wypłacana po realizacji biznesplanu.

Kim jest “młody rolnik”?

Młody rolnik – osoba, która ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełni wykształcenie w terminie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy) oraz najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący.

Co ważne, w projekcie rozporządzenia resort rolnictwa wskazał również na konieczność aktualizacji symboli kwalifikacji rolniczych, które uległy zmianie 1 września 2020 r. MRiRW proponuje więc wprowadzenie dodatkowego zawodu, który pozwoli spełnić warunek dotyczący posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych: technika turystyki na obszarach wiejskich. Wprowadzenie nowego zawodu natomiast pozwoli rolnikom spełnić jeden z warunków do przyznawania premii w ramach operacji ,,Młody rolnik 2021″.

Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy powinna rozpocząć prowadzenie działalności w gospodarstwie rolnym przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed jego złożeniem. Prowadzenie działalności w gospodarstwie rozpoczyna się, co do zasady z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych.

Chcesz wprowadzić innowacje w swoim gospodarstwie zgodnie z biznesplanem i dopłatami? Potrzebujesz pomocy przy stworzeniu planu nawozowego? Chcesz łatwiej i lepiej zarządzać gospodarstwem przy pomocy programu komputerowego?

Realizuj biznesplan i korzystaj z eAgronom już teraz

Wnioskodawca przedstawia biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa w zakresie działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Biznesplan należy zrealizować w terminie 3 lat od dnia wypłaty I raty pomocy.

Gospodarstwo młodego rolnika:

 • ma powierzchnię UR równą co najmniej średniej krajowej (11,04 ha), a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha;

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach w 2020 roku na podstawie armir.gov.pl (dostęp 21.01.2021 r.). 

 • przynajmniej 70% minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub JST;
 • ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro.

W wyniku realizacji biznesplanu powinien nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa, co najmniej o 10% w odniesieniu do wartości wyjściowej.

Do realizacji celów końcowych biznesplanu, młody rolnik powinien podjąć takie działania jak:

 • wprowadzenie innowacji, tzn. nowych technologii umożliwiających lepsze monitorowanie upraw i zwiększające ich wydajność, czy wprowadzenie nowoczesnych zasad zarządzania gospodarstwem i organizacji produkcji.
 • korzystanie z usług profesjonalistów agronomicznych,
 • udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje,
 • coroczne przygotowanie i stosowanie planu nawozowego (opartego na bilansie azotu oraz chemicznej analizie gleby określającego dawki N, P, K, Mg i potrzeby wapnowania) oraz prowadzenie wykazu działań agrotechnicznych zawierającego prace wykonywane na poszczególnych działkach rolnych w zakresie nawożenia, z podaniem nazwy i ilości zastosowanego nawozu pod poszczególne uprawy,
 • prowadzenie działań w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
 • prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
 • czy udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych.

Młody rolnik zobowiązuje się również do:

 • prowadzenia działalności w gospodarstwie rolnym jako kierujący co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty I raty pomocy,
 • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty I raty pomocy,
 • prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie.

Czy młody rolnik może przeznaczyć pieniądze na maszyny?

Rozporządzenie wymaga, aby beneficjent zaplanował w biznesplanie przeznaczenie przynajmniej 70% premii dla młodych rolników na inwestycje w środki trwałe. Maszyny zaliczane są do środków trwałych, zatem można go rozliczyć w ramach premii. Nie ma przeszkód prawnych w częściowym finansowaniu inwestycji z udziałem środków własnych. Zakupów dokonywać można zarówno w Polsce jak i – zgodnie z zasadą swobody przepływu usług i kapitału –  w państwach UE.

W ramach dopłat młody rolnik można także zakupić maszyny częściowo finansowane kredytem komercyjnym. W przypadku dokonania zakupu w ramach kredytu komercyjnego, zabezpieczonego dodatkowo umową przewłaszczenia przyjmuje się, że przy wykonaniu innych obowiązków wynikających z przepisów prawa zakup również realizuje założenia biznesplanu o ile nie nastąpi przejęcie rzeczy przez bank i utrata przez beneficjenta jej posiadania (władztwa nad rzeczą).

Młody rolnik i plan nawozowy 

Młody rolnik, który zadeklarował przygotowanie i stosowanie planu nawozowego, musi posiadać i stosować plan nawozowy w okresie realizacji biznesplanu. Rozpoczęcie realizacji zobowiązania powinno nastąpić w pierwszym możliwym organizacyjnie i uzasadnionym technologicznie terminie następującym po otrzymaniu pierwszej raty pomocy, lecz bezwzględnie nie później niż w okresie docelowym realizacji biznesplanu.

Kopia planu nawozowego oraz kopia wyników chemicznej analizy gleby musi stanowić załącznik do wniosku o płatność drugiej raty pomocy. Plan nawozowy powinien być sporządzony przez doradcę lub przy pomocy profesjonalnych programów komputerowych. Aby udokumentować stosowanie planu nawozowego beneficjent powinien prowadzić wykaz działań agrotechnicznych (prace wykonywane na poszczególnych działkach rolnych), w zakresie nawożenia podając nazwę oraz ilość zastosowanego nawozu pod poszczególne uprawy. Plan nawozowy należy przygotowywać co roku dla gruntów ornych (a więc nie sadowniczych). Należy go stosować w oparciu o bilans azotu oraz chemiczną analizę gleby, określającego dawki N, P, K, Mg i potrzeby wapnowania. Wyniki chemicznej analizy gleby najczęściej ważne są 4 lata.

 

Literatura:

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/mlody-rolnik-2020-dla-kogo-150-tys-zl-wsparcia.html

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Harmonogram_2020/A/Harmonogram_naborow_2021_r.pdf

https://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr.html

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-61-premie-dla-mlodych-rolnikow/premie-dla-mlodych-rolnikow-najczesciej-zadawane-pytania.html

https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/dotacje-dla-mlodych-rolnikow-w-2021-roku-na-nowych-warunkach/

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/premie-dla-mlodych-rolnikow


Dołącz do newslettera i bądź zawsze na bieżąco!